Cancel

Pasta

Spaghetti Pomodoro (V)

Spaghetti Pomodoro (V)

Served with garlic bread 2 slices.

£ 10.15